Welkom bij ABCounseling

Ik ben Anton Backx. Counselor en vertrouwenspersoon.Voor werkgevers

Waarom stelt u een externe vertrouwenspersoon aan ?

- Ter voorkoming van verzuim, verloop door een sociaal onveilig klimaat op de werkvloer.

- Om integer gedrag van uw personeel te bevorderen.

- Om uw zorgstructuur in uw bedrijf of organisatie te versterken zonder extra lasten voor personeelszorg te krijgen op de schouders van eigen werknemers omdat zij de rol van intern vertrouwenspersoon krijgen.

- Om geen productieverlies te hebben door inzet van eigen (duur) personeel.

- Om uw medezeggenschapsraad of ondernemingsraad te tonen dat aan dit onderdeel van de arbo-wetgeving (conform de gewijzigde arbo wetgeving van 2 juli 2009) optimaal wordt voldaan.

- Omdat uw bedrijf of organisatie minder dan 100 werknemers heeft en men men elkaar als personeelsleden, collega’s kent. Het wordt dan lastig een goede vertrouwenspersoon aan te stellen die neutraal genoeg is.

- Omdat grotere organisaties een keuze voor een professionele externe vertrouwenspersoon willen bieden aan hun personeel.

- Omdat een goede vertrouwenspersoon een belangrijke rol kan spelen bij het voorkomen escalatie van spanningen en ongewenst gedrag op de werkvloer en zodoende onnodige klachtonderzoeken voorkomt.                                  

  Een formeel klachtonderzoek is in veel gevallen ongewenst. Klager en aangeklaagde komen lijnrecht tegenover     elkaar  te staan, waarmee escalatie een onontkoombaar feit wordt. Bovendien lopen de kosten van een dergelijk onderzoek veelal hoog op, vanwege de hoge eraan gestelde juridische eisen; de conclusies van veel klachtonderzoeken wordt immers via juridische weg -lees: de rechter- betwist.

  Niettemin zijn er situaties waarin een formeel klachtonderzoek onvermijdelijk is; de feiten zijn te ernstig, of partijen zijn er in het voortraject niet in geslaagd de situatie in den minne te schikken.

  Een formeel klachtonderzoek is een belastend, langdurig en ingrijpend traject; voor alle betrokkenen!

- Omdat uw bedrijf professioneel om wil gaan met personeelszorg, het sociaal klimaat. Door een bondig jaarverslag te bieden voor directie en ondernemingsraad, een goede presentatie te geven naar personeel en een goede beschikbaarheid wil van een geschoold vertrouwenspersoon.

- Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) adviseert om vertrouwenspersonen ook als vraagbaak te positioneren. Iemand die meent een integriteitinbreuk waargenomen te hebben of meent daar zelf slachtoffer van te zijn, is gebaat  bij laagdrempeligheid. De integriteitsbreuk kan zodoende bespreekbaar worden in de vorm van een vraag aan de vertrouwenspersoon. Dat maakt de vertrouwenspersoon zichtbaarder en deze doet hiermee ervaring op, met de issues die er spelen op het gebied van integriteit. Het is een laagdrempelige werkwijze. Vervolgens kan de vraagbaak, indien nodig, in de rol van vertrouwenspersoon stappen.

Vrouwelijk vertrouwenspersoon gewenst of niet-westers ? Wanneer u bijvoorbeeld de voorkeur heeft voor een vrouwelijke vertrouwenspersoon dan is dat mogelijk. Zelfs wanneer u mij als vaste vertrouwenspersoon aanstelt, staan altijd vrouwelijke en niet-westerse collega’s paraat om mij in specifieke situatie’s terzijde te staan c.q. te vervangen.

Samenwerking tussen intern en extern vertrouwenspersoon ? Daarnaast is het mogelijk dat ik samenwerk met uw interne vertrouwenspersoon. Vanzelfsprekend is dat kostenbesparend, omdat inzet alleen plaatsvindt wanneer dat werkelijk nodig is. Een dergelijke constructie is ook voor uw interne vertrouwenspersoon prettig. Het kan hem of haar ontlasten en er onstaat de mogelijkheid voor ruggespraak met raad en/of daad.

Aansluitend aan het vertrouwenspersoonswerk kan uw personeel coaching worden aangeboden. Dat werkt tijdbesparend en kostenbesparend.(ABCoaching)

Ook ontstaat de mogelijkheid voor een nadere analyse van uw bedrijfscultuur of werkklimaat vanwaaruit aanbevelingen worden gedaan naar aanleiding van bevindingen. (ABConsultancy)


All content © Copyright 2018 by ABCounseling.
ABCounseling is aangesloten bij de Nederlandse vereniging van Counselors en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen